Winç

Çeňňek agyr zatlary götermek we herekete getirmek üçin ulanylýan mehaniki enjamdyr.Adatça bir ýa-da birnäçe rulondan ýa-da rulondan durýar we obýektleriň göterilmegi we hereketi leňňer işleýşi, el bilen aýlanmak ýa-da elektrik hereketlendirijisi arkaly gazanylýar.Winçler gurluşyk meýdançalary, duralgalar, ammarlar, zawodlar, portlar we ş.m. ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar. Çeňňegiň iş prinsipi deprek ýa-da rulonlaryň arasyndaky sürtülme güýjüni güýç bilen üpjün etmek, ýüpi ýa-da zynjyry daňmakdyr. deprek, soňra agyr zatlary götermek ýa-da çekmek maksadyna ýetmek üçin deprek el bilen ýa-da elektrik operasiýasy arkaly aýlanýar.Winçler, adatça, köp mukdarda agram götermek ukybyna eýedir we dürli ululykdaky we şekilli zatlary dolandyryp biler.Çeňňekleriň köp görnüşi bar, şol sandadeňiz gidrawlik çeňňegi, deňiz elektrik çeňňegi we ş.m.deňiz elektrik şkafyuly we orta agyr zatlary götermek we herekete getirmek üçin işlemegi aňsat we täsirli edip, elektrik hereketlendirijisi arkaly güýç berýär.Deňiz gidrawlik şkafy, ýokary göterijilik ukybyny we has amatly işlemegi üpjün etmek üçin gidrawlik ulgamyny ulanýar.Winçleri ulanmak işiň netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyryp, işçileriň fiziki zähmetini azaldyp biler.Şeýle-de bolsa, ulanylanda dogry işlemäge üns bermeli we gaznany gowy ýagdaýda saklamaly, howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin yzygiderli gözegçilik etmeli we barlamaly.