Gidrawlik motor

Gidrawlik hereketlendiriji, gidrawlik energiýany mehaniki energiýa öwürýän gidrawlik hereketlendiriji.Içerki rotory ýa-da dişli aýlanyşyga ýetmek üçin gidrawliki ýagyň basyşy we akymy arkaly herekete getirýär we gidrawlik energiýany mehaniki energiýa öwürýär.Gidrawlik hereketlendirijiler, adatça ekskawatorlar, kranlar, oba hojalygy tehnikasy we ş.m. ýaly ýokary tork we pes tizligi talap edýän programmalarda ulanylýar, dişli görnüşli gidrawlik hereketlendirijiler, gidrawliki eksenel porşen görnüşli hereketlendirijiler, gidrawlik radial porşen görnüşi ýaly dürli gidrawlik hereketlendirijiler bar. hereketlendirijiler we ş.m. Gidrawlik hereketlendirijiniň her görnüşiniň aýratyn artykmaçlyklary we ulanylyşy bar, saýlanylanda zerur güýç, tizlik, tork we akym tizligi ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.Gidrawlik hereketlendirijiler ýokary öndürijilik, ygtybarlylyk we çydamlylyk ýaly aýratynlyklary bolan köp sanly senagat pudagynda möhüm rol oýnaýar we iri mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar.NingbobaýdakGidrawlik Co., Ltd. orbital gidrawlik hereketlendirijini öndürýäreksenel porşenli motorgidrawlik pto motorwe ş.m.