Kran pilot dolandyryş klapan tutawaç seriýasy

Kran pilot dolandyryş klapan tutawaçdan, klapan korpusyndan, klapan ýadrosyndan we gidrawliki dolandyryş ulgamyndan durýar.Esasy wezipesi, mehaniki tutawaç görkezmelerini gidrawliki signallara öwürmek, soň bolsa gidrawliki gözegçilik ulgamy arkaly gidrawlik silindri ýa-da hereketlendirijini dolandyrýar.Iki taraplaýyn dolandyryş klapan dizaýnyny ulanyp, bu gidrawliki tutawaç klapan dört ugurda - öň, yz, çep we saga bökdençsiz gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Operatorlar, suwuk ýoly açmak ýa-da ýapmak üçin tutawajyny basyp, çekip ýa-da silkip, gidrawliki ulgamyň hereketine netijeli gözegçilik edip bilerler.
Bu gidrawlik tutawaç klapanynyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, dürli kran hereketlerine gözegçilik etmekde çeýeligi.Agyr ýük götermek, materiallary düşürmek ýa-da takyk ylgaw hereketlerini ýerine ýetirmek bolsun, kran gidrawlik tutawajy klapan aýratyn talaplary aňsatlyk bilen kanagatlandyryp biler.Onuň gidrawliki geçirijisi, durnukly kuwwat çykaryşyny üpjün edýär, iş wagtynda kranyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Kran pilot dolandyryş klapan
Iň ýokary basyş 50bar
Öňünden kesgitlenen basyş 40bar
Bahalandyrylan akym 15L / min
T Portuň basyşy 3bar
Düwme (1-2、3) 36VDC / 3A IP65
Düwme (4) Induktiw ýük 4A;Çydamly ýük 7A / 28VDC IP50
0il Mineral ýag
Iscapyşmazlyk aralygy 10 ~ 380mm '/ s
Nebitiň temperaturasy -30C ~ 100C
Arassaçylyk NAS 9-njy dereje
Port görnüşi G1 / 4ED

Önüm aýratynlyklary

1. Çeýe gözegçilik:Gidrawlik tutawaç klapan, götermek, düşürmek, yrmak we ş.m. ýaly dürli hereket gözegçiligini çeýe işlemek we zerurlyklara görä takyk gözegçilik edip biler.

2. Gowy durnuklylyk:Gidrawlik tutawaç klapan, durnukly kuwwat çykaryşyny üpjün edip biljek we işleýiş wagtynda kranyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün edip biljek gidrawlik geçirijini kabul edýär.

3. Güýçli ýük göterijiligi:Gidrawlik tutawaç klapanlary uly ýüklere çydap biler we kran işleýşi wagtynda ýokary güýçli kuwwat çykaryşyny üpjün edip biler.

4. Işlemek aňsat:Gidrawlik tutawaç klapan, işlemek üçin ýönekeý we amatly, çalt başlap we duýgur jogap alyp bilýän we amaly wagtynda sazlap bilýän tutawajy dolandyryşy kabul edýär.

5. Güýçli çydamlylyk:Gidrawlik tutawaç klapanlary ýokary berklige we ygtybarlylyga eýe bolup, uzak wagtlap durnukly işläp bilýän ýokary hilli materiallardan we proseslerden ýasalýar.

Arza

Dürli kran enjamlarynda kran synag dolandyryş klapanlarynyň ulanylmagy.Model talaplaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki: