Ekskawator ýöremek üçin gidrawlik aýak klapan

Ekskawatoryň gidrawlik aýak pedaly, ekskawatoryň ýöreýişini sazlaýan gidrawlik klapandyr.Adatça, ekskawator aýak pedal operasiýasy arkaly adam bedeniniň güýjüni mehaniki energiýa öwürmek bilen ýörär.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Ekskawator ýöremek üçin gidrawlik aýak klapan
Iň ýokary import basyşy 6.9MPa
Iň ýokary arka basyşy 0.3MPa
Akyş tizligi 10L / min
Işleýän ýagyň temperaturasy - 20C ~ 90C
arassaçylyk NAS derejesi 9 ýa-da aşakda

Önüm aýratynlyklary

Işlemek ýönekeý:Ekskawator aýak pedaly bilen işleýär we operatoryň maşynyň öňe we yza hereketini sazlamak üçin zerur zatlaryň hemmesi pedala basýar.

Ygtybarlylyk:Gidrawlik aýak klapanlary köplenç premium komponentleri we önümçilik usullary bilen gurulýar, ajaýyp möhürlenmäge we çydamlylyga eýe we uzak wagtyň dowamynda güýçli ýükleri dolandyryp bilýär.

Takyk gözegçilik:Ekskawator ýöremegiň durnuklylygyny we dolandyrylyşyny üpjün etmek üçin bu aýak klapan takyk we durnukly akym we basyş gözegçiligi bermek üçin oýlanyşykly işlenip düzüldi we kalibrlendi.

Ygtybarly howpsuzlyk:Ulanylanda operatorlary goramak üçin aýak klapanlary, adatça, aç-açan ulanylmagynyň öňüni alýan howpsuzlyk wyklýuçatelleri ýa-da gulplama mehanizmleri bilen üpjün edilýär.

Arza

Sany, XCMG we LGMG ýaly ekskawatorlar üçin FPP-J8-X2 ekskawator pyýada aýak klapany.
Karter ýaly ekskawatorlar üçin FPP-D8-X1 ekskawator aýak klapany.

Ekskawatorda ýöremek üçin gidrawliki aýak klapanyny saýlamak, ekskawatoryň anyk modeline we iş talaplaryna esaslanyp kesgitlenmeli.Gurmak we ulanmak wagtynda degişli tehniki talaplara we iş gollanmalaryna laýyklykda göwnejaý gurnama we düzedişleri geçirmeli, klapanyň kadaly işlemegini we hyzmat ediş möhletini üpjün etmek üçin yzygiderli abatlamaly we abatlamaly.

Önümleriň görkezilmegi

FPP-D8-X1

FPP-D8-X1

FPP-J8-X2

FPP-J8-X2

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

SYITYASAT

Ylmy barlaglar

Bu elementde 15 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Gözleg we gözleg toparymyz 10-20 adamdan ybarat, köpüsiniň takmynan 10 ýyl iş tejribesi bar.

BIZIERT KERFIKATLARYMYZ

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil gözegçiligi enjamlary

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, ýygnan önümleriň 100% zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.

HYZMATDAŞYMYZ

Soňky on ýylda ynamdar üpjün ediji hökmünde Ningbo Flag Hydraulic Co., Ltd., Sunward Intelligent, XCMG, Sany Heavy Industry we Zoomlion ýaly iri we güýçli içerki kärhanalar üçin goldaw enjamlary bilen üpjün edýär.

 

hyzmatdaş06
hyzmatdaş08
hyzmatdaş04
hyzmatdaş02

  • Öňki:
  • Indiki: