Gidrawlik pilot dolandyryş klapan

Gidrawlik synag dolandyryş klapanyna gidrawlik pilot dolandyryş joýstik girýär, a gidrawlik aýak pedalywe agidrawlik joýstik.Gidrawlik pilot dolandyryş joýstik, gidrawliki dolandyryş klapany bolup, gidrawlik ulgamdaky hereketlendirijileri tutawajyň işleýşi arkaly dolandyrýar.Adatça gurluşyk tehnikasy, gämiler, oba hojalygy tehnikasy we ş.m. ýaly gidrawlik ulgamlara el bilen gözegçilik etmegi talap edýän programmalarda ulanylýar.joýstik gidrawlik klapantutawajyň hereketi arkaly klapanyň ýagdaýyny üýtgetmek, şeýlelik bilen suwuk akymyň ugruny we akymyny dolandyrmakdyr.Gidrawlik aýak pedaly, gidrawlik ulgamy aýak amallary arkaly dolandyrýan klapandyr.Adatça el bilen işlemegi ýa-da göteriji enjamlar ýaly birnäçe gidrawliki hereketlendirijini bir wagtda dolandyrmagy talap edýän programmalarda ulanylýar.Iş prinsipigidrawlik aýak pedaly dolandyryş klapanaýak klapanynyň dürli pozisiýalaryna basyp, klapanyň ýagdaýyny üýtgetmek, şeýlelik bilen suwuklygyň akym ugruna we akym tizligine gözegçilik etmekdir.Gidrawlik joýstik, adatça gidrawlik, pnewmatik, gidrawlik we beýleki ulgamlarda ulanylýan suwuklyklary dolandyrmak üçin ulanylýan klapan enjamydyr.Gidrawlik dolandyryş gural, ulgamyň gözegçiligini gazanmak üçin suwuklygyň akymynyň tizligini, basyşyny we ugruny sazlap biler.Dolandyryş klapanlary önümçilik we ulanyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin akymyň ugruny, akym tizligini we suwuklyklaryň basyşyny gözegçilikde saklamak üçin pudaklarda, oba hojalygynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.