Ekskawator pilot dolandyryş klapan tutawajy seriýasy

Ekskawatoryň synag dolandyryş klapany, ekskawatoryň dürli hereketlerine gözegçilik etmek üçin ulanylýan ekskawator işleýiş taýagyndaky klapanyň bir görnüşidir.
Ekskawator synag tutawajy klapanyň wezipesi, işleýän tutawajyň ýagdaýyna we hereketine esaslanýan gidrawliki ulgamdaky akymy we basyşy gözegçilikde saklamak, şeýlelik bilen gazuw-agtaryş, belgi ýüklemek we hereket ýaly ekskawatoryň hereketlerine gözegçilik etmekdir.Umuman aýdanyňda, ekskawatoryň pilot tutawajy klapan, götermek, basmak we basmak ýaly amallar arkaly gidrawlik nasoslaryň, silindrleriň we hereketlendirijileriň hereketine gözegçilik edýän birnäçe pozisiýa we herekete eýe.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Ekskawator pilot dolandyryş klapan tutawajy seriýasy
Iň ýokary basyş 50bar
Öňünden kesgitlenen basyş 35bar
Bahalandyrylan akym 15L / min
T Portuň basyşy 3bar
Düwme düwmesine basyň 3A
0il Mineral ýag
Iscapyşmazlyk aralygy 10 ~ 380mm '/ s
Nebitiň temperaturasy -20C ~ 80C
Arassaçylyk NAS 9-njy dereje
Port görnüşi G1 / 4ED (0 halkaly möhür)

Önüm aýratynlyklary

1. Gurluşyk tehnikasy üçin ýörite döredilen ergonomiki şekil dizaýny we iş tertibi.
2. precokary takyklyk.
3. Gaty gurşawda ulanmak üçin ýokary mehaniki güýji bolan berk tutawaç.
4. stabilityokary durnuklylyk we ygtybarlylyk, uzak ömür.

Arza

SP, XCMG we LGMG ýaly ekskawatorlar üçin FPJ-V25-A1-L1 ekskawator pilot gidrawlik tutawajy ulanylýar.
Karter we beýleki ekskawatorlar üçin FPJ-N30-X0-X1 ekskawator pilot gidrawlik tutawajy klapan.
KOBELCO ýaly ekskawatorlar üçin FPJ-N1-X0-X1 ekskawator pilot gidrawlik tutawajy klapan.
Komatsu ýaly ekskawatorlar üçin FPJ-G8 ekskawator pilot gidrawlik tutawajy klapan.

Önümleriň görkezilmegi

FPJ-F9-X0

FPJ-F9-X0

FPJ-G8-X0

FPJ-G8-X0

FPJ-N1-X0-X0

FPJ-N1-X0-X0

FPJ-N30-X0-X1

FPJ-N30-X0-X1

FPJ-V25-A1-L3

FPJ-V25-A1-L3

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki: