Bir deşikli gidrawlik aýak pedaly

Deşik deşikli gidrawlik aýak pedaly, adatça gidrawliki ýa-da pnewmatiki ulgamlar bilen işlemek üçin ulanylýan umumy dolandyryş klapanydyr.Ol pedaldan we bir deşikli klapan korpusyndan durýar.Işleýiş wagtynda ulanyjy pedala basmak ýa-da basyş etmek bilen klapan korpusynda ýekeje deşik açýar ýa-da ýapýar.Basgançak klapanlary, adatça, mehaniki enjamlary işe girizmek ýa-da togtatmak, gidrawliki silindrleriň tizligini sazlamak we ş.m. ýaly suwuklyklaryň akymyna gözegçilik etmek üçin gidrawliki ýa-da pnewmatik ulgamlarda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Deşik deşikli gidrawlik aýak klapan
Iň ýokary basyş 50 bar
Öňünden kesgitlenen basyş 40 bar
T Portuň basyşy 3 bar
0il Mineral ýag
Iscapyşmazlyk aralygy 10 ~ 380mm '/ s
0il Temperatura -20 ° C ~ 80 ° C.
Arassaçylyk NAS 9-njy dereje

Önüm aýratynlyklary

Bir deşikli aýak klapanynyň aşakdaky aýratynlyklary bar:

Ulanmak aňsat:Diňe aýak pedalyna basmak arkaly dolandyrylyp bilner, bu gaty amatly;

Çalt jogap:Göni aýak hereketi sebäpli, işe jogap tizligi has çalt;

Ygtybarlylyk:Daşarky güýji ýa-da signallary talap etmeýän aýak klapanlarynyň mehaniki gurluşy sebäpli, olar birneme durnukly we ygtybarly;

Giň ulanylyşy:Deşikli aýak klapanlary dürli senagat, mehaniki we enjam enjamlarynda, esasanam el bilen işlemegi talap edýän ýagdaýlarda ulanylyp bilner;

Arza

Deşikli aýak klapanlary dürli pudaklarda, tehnikalarda we enjamlarda giňden ulanylýar.Dürli önüm modellerine esaslanýan dürli aýak klapanlaryny saýlaň, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki: