Ekskawator Pyýada gidrawliki aýak pedaly

Ekskawator ýöreýän gidrawlik aýak pedaly, ekskawatoryň ýöreýişine gözegçilik etmek üçin ulanylýan gidrawlik klapandyr.Adatça adam bedeniniň güýjüni mehaniki energiýa öwürmek üçin aýak pedal operasiýasyny ulanýar we şeýlelik bilen ekskawatoryň ýöreýşine gözegçilik edýär.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Gidrawlik aýak pedaly bilen ekskawator
Iň ýokary import basyşy 6.9MPa
Iň ýokary arka basyşy 0.3MPa
Akyş tizligi 10L / min
Işleýän ýagyň temperaturasy - 20C ~ 90C
arassaçylyk NAS derejesi 9 ýa-da aşakda

Önüm aýratynlyklary

Işlemek aňsat:Ekskawator aýak pedaly bilen dolandyrylýar we operator diňe ekskawatoryň öňe we yza hereketlerine gözegçilik etmek üçin pedala basmaly.

Ygtybarlylyk:Gidrawlik aýak klapanlary, adatça ýokary hilli materiallardan we önümçilik proseslerinden ýasalýar, gowy möhürlenýär we berk bolýar we uzak möhletli we agyr ýük ulanylmagyna çydap bilýär.

Takyk gözegçilik:Bu aýak klapany takyk we durnukly akymy we basyşy gözegçilikde saklamak, ekskawator ýöremeginiň durnuklylygyny we dolandyrylyşyny üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen işlenip düzüldi.

Güýçli howpsuzlyk:Aýak klapanlary, adatça, ulanylanda operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gulplama mehanizmleri ýa-da howpsuzlyk wyklýuçatelleri ýaly tötänleýin işlemegiň öňüni almak üçin gorag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Arza

Sany, XCMG we LGMG ýaly ekskawatorlar üçin FPP-J8-X2 ekskawator pyýada aýak klapany.
Karter ýaly ekskawatorlar üçin FPP-D8-X1 ekskawator aýak klapany.

Ekskawatorda ýöremek üçin gidrawliki aýak klapanyny saýlamak, ekskawatoryň anyk modeline we iş talaplaryna esaslanyp kesgitlenmeli.Gurmak we ulanmak wagtynda degişli tehniki talaplara we iş gollanmalaryna laýyklykda göwnejaý gurnama we düzedişleri geçirmeli, klapanyň kadaly işlemegini we hyzmat ediş möhletini üpjün etmek üçin yzygiderli abatlamaly we abatlamaly.

Önümleriň görkezilmegi

FPP-D8-X1

FPP-D8-X1

FPP-J8-X2

FPP-J8-X2

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki: