Uçarman dolandyryş klapan çözgüdi

Ekskawatoryň öndürijiligini gowulandyrmak: Uçarman dolandyryş klapanyny täzeden dizaýn etmek

BIZ KIM

Ningbo Flag Hydraulic Co., Ltd., synag dolandyryş klapanynda ýöriteleşen gidrawlik komponentleri we bölekleri öndüriji,gidrawlik joýstik dolandyryş klapan, plug-den aşýan klapanwe çeňňek.2010-njy ýylyň aprelinde döredilen bu kompaniýa, Gündogar Hytaý deňziniň kenaryndaky Ningbo şäherinde, meýdany 20,000 inedördül metr.Kompaniýa, öňdebaryjy önümçilik desgalary we tehnologiýalary bilen tanalýan Zhejiang welaýat senagat seýilgähinde, Ningbo Wangchun senagat parkynda ýerleşýär.

Kompaniýa innowasiýa dizaýnyna we ýuka önümçilik proseslerine buýsanýar.Üznüksiz innowasiýa we ösüş arkaly Hytaýyň enjamlar pudagynda esasy bölekler we bölekler üçin esasy kärhana bolmak maksadyny goýdy.Döredileli bäri, Ningbo Baýdak Gidrawlik Co., Ltd. "adamlara gönükdirilen we asyl niýetini hiç wagt ýatdan çykarmaýar" korporatiw medeniýetine ygrarlydy.Kompaniýa, hil boýunça ýaşamak, innowasiýa arkaly ösüş we dolandyryş tarapyndan netijelilik gözlemek üçin iş syýasatyny durmuşa geçirdi.

A7M01161

Näme edýäris

A7M01082
ISV08-B40
MARINE-ENG

Synag dolandyryş klapanlaryndan başga-da, Ningbo Baýdak Gidrawlik Co., Ltd. gidrawlik suwuklygyň gidrawlik ulgamynyň belli bölümlerine akymyny kadalaşdyrmak üçin zerur bolan joýstik gidrawlik klapany öndürýär.Bu klapanlar aňsat işlemek üçin ergonomiki tutawaçlar bilen işlenip, ulanyjylara gidrawlik tehnikasynyň hereketine we ugruna takyklyk we aňsatlyk bilen gözegçilik etmek ukybyny berýär.Kompaniýajoýstik gidrawlik klapanygtybarlylygy we berkligi bilen tanalýar, olary dürli pudaklarda amaly talaplar üçin amatly edýär.

Mundan başga-da, Ningbo Flag Hydraulic Co., Ltd. gidrawlik liniýalary çalt we täsirli birikdirmek we aýyrmak üçin döredilen kartrij klapanlaryny hödürleýär.Bu klapanlar, gidrawlik ulgamyny giňden sökmezden, gidrawliki komponentleri gurmaga we aýyrmaga mümkinçilik berýär.Şereketiň plug-den dolup çykýan klapan, syzdyryjy birikmeleri we aňsat tehniki hyzmaty üpjün etmek üçin işlenip düzülendir we ýygy-ýygydan komponent çalşylmagyny ýa-da konfigurasiýasyny talap edýän gidrawlik ulgamlar üçin iň amatly saýlama bolýar.

Mundan başga-da, kompaniýanyň çeňňekleri köp sanly programma üçin güýçli we ygtybarly götermek we çekmek mümkinçiliklerini üpjün etmek üçin niýetlenendir.Gurluşykda, magdançylykda, deňizde ýa-da senagat şertlerinde ulanylsa-da, Ningbo Baýdak Gidrawlik Co., Ltd.deňiz çekiji wilkakyn şertlere we agyr ýüklere garşy durmak üçin gurulýar.Kompaniýanyň şkaflary takyk we güýç bilen işlenip, kyn şertlerde amatly öndürijiligi we howpsuzlygy üpjün edýär.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

SYITYASAT

Ylmy barlaglar

Bu elementde 15 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Gözleg we gözleg toparymyz 10-20 adamdan ybarat, köpüsiniň takmynan 10 ýyl iş tejribesi bar.

BIZIERT KERFIKATLARYMYZ

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil gözegçiligi enjamlary

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, ýygnan önümleriň 100% zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.

HYZMATDAŞYMYZ

Soňky on ýylda ynamdar üpjün ediji hökmünde Ningbo Flag Hydraulic Co., Ltd., Sunward Intelligent, XCMG, Sany Heavy Industry we Zoomlion ýaly iri we güýçli içerki kärhanalar üçin goldaw enjamlary bilen üpjün edýär.

 

hyzmatdaş06
hyzmatdaş08
hyzmatdaş04
hyzmatdaş02

Pilot dolandyryş klapanyny ekskawatorlarda ulanmak

Ekskawatorlar gurluşykda, gazuwda we ýerüsti taslamalarda ulanylýan agyr enjamlaryň güýçli we zerur bölekleridir.Ekskawatoryň netijeliligi we öndürijiligi operatoryň takyk gözegçiligine we işleýşine baglydyr.Ekskawatoryň işleýşine täsir edýän iň möhüm komponent, synag dolandyryş klapanydyr, ol hem diýilýärgidrawlik pilot joýstikweekskawator pilot tutawajy.Bu komponentler, ekskawatoryň golunyň, çeleginiň we bumynyň takyk hereketlerine operatoryň girişini terjime etmek üçin jogapkärdir.

XCMG müşderileriniň tehniki jogaplary ekskawatoryň öň tarapyndaky öli zonanyň gaty uludygyny we tutawajyň boş urmagy gaty uzyn bolup, operatorlar üçin oňaýsyz iş tejribesine sebäp boldy.Bu meseleleri çözmek we ekskawatoryň umumy işleýşini gowulandyrmak üçin dolandyryş egriniň ýerdäki şertlere esaslanyp täzeden dizaýn edilmegi we XCMG tarapyndan üpjün edilen köp kanally dolandyryş egriniň zerurdygy äşgär boldy.

çözgüt1
çözgüt2

Kompaniýamyzyň tehnologiýa topary, müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin synag dolandyryş klapanyny we ekskawator synag tutawajyny gaýtadan işlemek arkaly ekskawatoryň dolandyryş ulgamyny ösdürmek meselesini öz üstüne aldy.Birinji ädim, bar bolan dolandyryş ulgamyny seljermek we gowulaşmaga mätäç ýerleri kesgitlemekdi.Seresaplylyk bilen baha berlenden soň, tutawajyň naprýa .eniýesini sazlamak ekskawatoryň duýgurlygynda we işleýşinde ep-esli üýtgeşiklik döredip biljekdigi kesgitlenildi.

Ilkibaşda (1,0.5) kesgitlenen tutawajyň süýşýän naprýa .eniýesi täzeden işlenip düzülen dolandyryş egrisi esasynda häzirki (1.08) görnüşine üýtgedildi.Bu üýtgetme, operatorlar üçin has takyk we täsirli gözegçiligi üpjün edip, ölen zonany we boş urmagy azaltmagy maksat edinýärdi.Üýtgetmeler girizilenden soň, müşderiler gurnamany gaýtadan barlamaga we üýtgeşmeler barada öz pikirlerini bermäge çagyryldy.

Müşderileriň beren pikirleri gaty oňyn boldy, operatorlar ekskawatoryň işiniň gowulaşmagy bilen kanagatlanýandygyny mälim etdiler.Öli zonanyň azalmagy we işsiz urmak has takyk hereketlere we gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän amaly has amatly we täsirli etdi.Täzeden işlenip düzülen synag dolandyryş klapany we tutawajy umumy ulanyjy tejribesini ep-esli ýokarlandyrdy, has ýokary öndürijilige we iş ýerinde gowulaşan netijelere getirdi.

Bu taslamanyň üstünligi, müşderilerden yzygiderli pikir almagyň we olaryň aýratyn zerurlyklaryny we aladalaryny çözmegiň möhümdigini görkezýär.Ahyrky ulanyjylar bilen işjeň gatnaşmak we olaryň pikirlerini täzeden dizaýn prosesine goşmak bilen, diňe bir kanagatlanman, eýsem garaşyşlaryndan has ýokary çözgüt tapyp bildik.Bu bilelikdäki çemeleşme, müşderileriň kanagatlanmagyna we enjamlarymyzyň işleýşini yzygiderli gowulandyrmaga ygrarlylygymyzyň subutnamasydyr.

Sözümiň ahyrynda, synag dolandyryş klapanynyň we ekskawatoryň pilot tutawajynyň täzeden dizaýn edilmegi, ekskawatoryň işini ýokarlandyrmakda oýun çalşygydygyny subut etdi.XCMG müşderileriniň tehniki seslenmesi gowulaşmak üçin ugurlary kesgitlemekde möhüm rol oýnady we kompaniýamyzyň tehnologiýa topary garaşylýandan has ýokary çözgüt tapmak üçin kynçylyk çekdi.Bu taslamanyň üstünligi, müşderileriň seslenmesiniň ähmiýetine we innowasiýa in engineeringenerçiliginiň aýratyn zerurlyklary çözmekde we ekskawatorlar ýaly agyr enjamlaryň umumy işleýşini gowulaşdyrmakdaky täsiriniň subutnamasy bolup hyzmat edýär.

Ningbo Baýdak Gidrawlik Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilýän dürli gidrawlik komponentleriniň arasynda synag dolandyryş klapanlary, dürli amaly hereketlendirijilerde we hereketlendirijilerde gidrawlik suwuklygyň akymyna gözegçilik etmekde möhüm rol oýnaýar.Bu klapanlar, gidrotehniki ulgamyň takyk we proporsional gözegçiligini üpjün etmek üçin niýetlenendir, bu enjamlaryň rahat we netijeli işlemegine mümkinçilik berýär.Kompaniýanyň synag dolandyryş klapanlary, ýokary hilli we öndürijiligiň iň ýokary ülňülerine laýyk gelýär we olary köp pudaklarda ileri tutulýan saýlama edýär.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen synag dolandyryş klapanlarynyň esasy görnüşlerine joýstik gidrawlik klapan,aýak pedal gidrawlik klapanwe ş.m.

FPJ-V33-I4-L1

Kran pilot dolandyryş klapan tutawaçdan, klapan korpusyndan, klapan ýadrosyndan we gidrawliki dolandyryş ulgamyndan durýar.Esasy wezipesi, mehaniki tutawaç görkezmelerini gidrawliki signallara öwürmek, soň bolsa gidrawliki gözegçilik ulgamy arkaly gidrawlik silindri ýa-da hereketlendirijini dolandyrýar.Iki taraplaýyn dolandyryş klapan dizaýnyny ulanyp, bu gidrawliki ýükleýji joýstik klapan dört ugurda - öň, yz, çep we saga bökdençsiz gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Operatorlar, suwuk ýoly açmak ýa-da ýapmak üçin tutawajyny basyp, çekip ýa-da silkip, gidrawliki ulgamyň hereketine netijeli gözegçilik edip bilerler.

Bu gidrawliki joýstik dolandyryş klapanynyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, dürli kran hereketlerine gözegçilik etmekde çeýeligi.Agyr ýük götermek, materiallary düşürmek ýa-da takyk ylgaw hereketlerini ýerine ýetirmek bolsun, kran gidrawlik joýstik dolandyryş klapan aýratyn talaplary aňsatlyk bilen kanagatlandyryp biler.Onuň gidrawliki geçirijisi, durnukly kuwwat çykaryşyny üpjün edýär, iş wagtynda kranyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.

gidrawlik aýak dolandyryş klapanAdatça akymy kesmek ýa-da akym ugruny üýtgetmek ýaly gidrawlik ulgamlardaky käbir funksiýalara gözegçilik etmek üçin ulanylýan mehaniki aýak klapan.Gidrawlik aýak pedal klapanyň esasy iş ýörelgesiaýak pedalyny basmak ýa-da boşatmak bilen klapanyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmekdir.Aýak pedaly basylanda, gidrawliki pedal klapan açylýar we klapan arkaly suwuklygyň akmagyna mümkinçilik berýär;Aýak pedaly goýberilende, suwuklyk akymyny kesip, klapan ýapylýar.

Gidrawlik pedal klapanesasy aýratynlyklary:

Işlemek aňsat: klapan açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin aýak bilen işleýän gidrawlik klapan aýak bilen dolandyrylyp bilner.

Çeýeligi: Aýak pedaly gidrawlik klapan adatça iki taraplaýyn bolup, aýak bilen açylyp ýa-da ýapylyp bilner.Käbir dizaýnlar, pedalyň urmagyny we güýjüni sazlamak bilen dürli derejeli klapan açylmagyna ýetip biler.

Ygtybarlylyk: Bölümiň aşaky klapanlary köplenç könelişme we ýokary basyşa çydamly materiallardan ýasalýar, ulgamdaky gidrawliki ýa-da pnewmatik basyşa garşy durmaga we durnukly möhürleme täsirini saklamaga ukyply.Uzak hyzmat ömri we durnukly öndürijilik.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz we 12 sagadyň dowamynda sitata we çözgüt hödürläris!