Biz hakda

kompaniýasy

Kompaniýanyň tertibi

Ningbo Flag-up Gidrawlik Co., Ltd. 2010-njy ýylyň aprelinde döredildi. Gündogar Hytaý deňziniň kenarynda - 20,000 inedördül metr meýdany tutýan Ningbo;Kompaniýa, Zhejiang welaýat senagat seýilgähinde, Ningbo Wangchun senagat parkynda ýerleşýär.

Innowasiýa dizaýny we ýuka önümçilik önümi düşünjesine eýerip, kompaniýa üznüksiz innowasiýa we ösüş arkaly Hytaýyň enjamlar pudagynyň esasy bölekleriniň esasy kärhanasy bolmak maksadyny kesgitledi.Döredileli bäri kompaniýa "adamlary birinji ýerde goýmak, asyl niýetini ýatdan çykarmazlyk" pikirini amala aşyrýar.Hil, innowasiýa we ösüş, dolandyryş we netijelilik arkaly diri galmagy maksat edinýän iş syýasatyny amala aşyrarys.On ýyllyk ýygnamak we ýagyş bilen, dizaýn, önümçilik we garaşsyz markalary bolan ýokary tehnologiýaly kärhanadan yzygiderli öseris we kem-kemden öseris.Önümlerimiz in engineeringener tehnikasy, kömür känleri, port tehnikasy, göteriji we transport enjamlary ýaly gidrawlik ulgamlarda giňden ulanylýar.“Sunward Intelligent”, “XCMG”, “Sany”, “Zoomlion” we ş.m. ýaly iri we güýçli içerki kompaniýalara goldaw enjamlary berýäris, elmydama uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny dowam etdirýäris.Biziň kompaniýamyz, 2023-nji ýylda daşky gurşaw, howpsuzlyk we hil kepilnamasy ýaly üç ulgamly syndan geçdi.

Gözleg we gözleg topary

Kompaniýamyz, import edilýän ulgam bölekleriniň ornuny tutmak üçin ýokary derejeli gidrawliki komponentleriň gözleg işlerine bagyşlanan innowasiýa, amaly, ygtybarlylyk, ykdysadyýet, bazara gönükdirilen dizaýn düşünjesini alýar.Häzirki wagtda Ylmy-gözleg merkezinde müşderileri derňemek, bäsdeşleri öwrenmek we bazary ösdürmek we has ýokary ýokary tehniki hyzmaty bermäge ukyply dolandyryş ulgamy bar.Atureetişen dizaýn hasaplamasy, ýer eýesi simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde işe girizilmegi, deslapky synag merkezi we gurluşyň çäkli element seljermesi önümiň dizaýn hilini we hyzmat hilini üpjün edýär.

rd1
rd2
rd3

Bölümiň ululygynyň takyklygyny, önümiň talaplaryna laýyklygyny üpjün etmek üçin daşary ýurt ösen arassalaýyş we gözleg enjamlaryny ornaşdyrmak.Öndürilen önümleriň hilini üpjün etmek üçin, ýygnalan önümleriň 100% -i zawod synagyndan geçýär we her önüm üçin synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar, önüm maglumatlarynyň özboluşlylygyny we takyklygyny üpjün edýär.