Piloteeke pilot işleýän Dozer klapan

Pileke-täk pilot işleýän klapan, buldozeriň gidrawlik ulgamyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan klapan, buldozer dolandyryş klapany diýlip hem atlandyrylýar.Adatça klapan korpusy, klapan ýadrosy, pru springina, ýag çukury we birleşdiriji port ýaly komponentlerden durýar.Buldozer klapanynyň esasy wezipesi, buldozer gidrawlik ulgamynda gidrawliki ýagyň akymyna gözegçilik etmek, şeýlelik bilen buldozer pyçagynyň we beýleki kömekçi enjamlaryň hereketine gözegçilik etmekdir.Slaýd klapanyň ýagdaýyny üýtgetmek bilen, buldozer klapan dürli nebit zynjyrlaryny açyp ýa-da ýapyp, götermek, öňe egilmek, yza egilmek we buldozer pyçagynyň çep we saga hereketleri ýaly amallara ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Birnäçe pilot işleýän klapan
Giriş basyşy Maksimum 50 bar
T Portuň basyşy 3 bar
0il Mineral ýag
Iscapyşmazlyk aralygy 10 ~ 380mm '/ s
0il Temperatura -20 ° C ~ 80 ° C.
Arassaçylyk NAS 8-nji dereje
Nebit portunyň görnüşi IOS 1179 G1 / 4

Önüm aýratynlyklary

Piloteeke pilot işleýän klapan aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

Garaşsyz gözegçilik:Dolandyryş gözegçiligi takyk gözegçiligi gazanmak üçin suwuklyk akymy, basyş we ugur ýaly parametrleri özbaşdak dolandyryp biler.

Çalt jogap:Bu görnüşli klapan, suwuk akymyň ýa-da basyşyň üýtgemegine çalt jogap berip we gözegçilik meselelerini çalt ýerine ýetirip bilýän çalt açmak we ýapmak hereketlerine eýedir.

Durnuk:Bir bitewi dolandyryş klapan, dürli iş şertlerinde durnukly gözegçilik işini saklap bilýän durnukly gurluşy we dizaýny kabul edýär.

Güýçli uýgunlaşma:Bir baglanyşyk dolandyryş klapan dürli işleýän metbugata we iş gurşawyna uýgunlaşyp biler we güýçli uýgunlaşmaga eýe.

Düzülip bilinýän:Linkeke baglanyşyk dolandyryş klapanlary adatça sazlaýyş funksiýasyna eýedir we zerur bolanda akym ýa-da basyş ýaly parametrleri sazlap biler.

Çydamlylygy:Linkeke-täk baglanyşyk dolandyryş klapanlary adatça ýokary temperaturaly we poslama garşy materiallardan ýasalýar we ömri uzak.

Effokary netijelilik:Bir bitewi dolandyryş dolandyryş klapany netijeli dolandyryş mümkinçiliklerine eýedir we önümçilik prosesleriniň talaplaryny takyk kanagatlandyryp biler.

Saklamak aňsat:Bir baglanyşyk dolandyryş klapany sökmek, ýygnamak we bejermek aňsat, bölekleri çalt saklap we çalşyp biler.

Arza

Ekskawator hökmünde hem bilinýän ýeke-täk dolandyryş klapan, gol gözegçiligi, pyýada gözegçilik, çelek dolandyryşy we ş.m. ýaly dürli hereketlere takyk gözegçilik etmek üçin ekskawator ýaly gurluşyk tehnikasynyň gidrawlik ulgamynda ulanylyp bilner.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki: