Stackable Birnäçe pilot işleýän klapan

Birnäçe pilot bilen işleýän klapan, gidrawlik ulgamda birnäçe hereketlendirijini dolandyrmak üçin ulanylýan enjam.Adatça klapan korpusy, klapan ýadrosy, pru springina, ýag çukury we birikdiriş porty ýaly komponentlerden durýar.Köp dolandyryşly klapanyň esasy wezipesi, gabygyň ýagdaýyny üýtgedip, gidrawlik ulgamdaky gidrawlik suwuklygyň akymyna we tizligine gözegçilik etmekdir.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Birnäçe pilot işleýän klapan
Giriş basyşy Maksimum 50 bar
T Portuň basyşy 3 bar
0il Mineral ýag
Iscapyşmazlyk aralygy 10 ~ 380mm '/ s
0il Temperatura -20 ° C ~ 80 ° C.
Arassaçylyk NAS 8-nji dereje
Nebit portunyň görnüşi GB / T 19674 M14

Önüm aýratynlyklary

Adam tutawajyň burçuny üýtgedip, swing blokuny silkip hasany aşak süýşürýär, klapan ýadrosy daşarky güýçleriň täsiri astynda aşak hereket edýär.Täzeden başlaýan çeşme, iş porty we basyşly nebit porty birleşýänçä gysylyp başlaýar.Iş portundaky basyş artdygyça, klapan ýadrosynda hereket edýän güýç, bahary peseldýän basyş bilen güýç deňagramlylygyny gazanmalydyr, şeýlelik bilen proporsional dekompressiýa täsirini gazanar.Işleýän portuň çykyş basyşy tutawajyň iş burçuna göni proporsionaldyr.

Arza

Köp birikdirilen dolandyryş klapanlary dürli gurluşyk tehnikalarynda, oba hojalygy tehnika enjamlarynda, gämilerde, howa giňişliginde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar we birnäçe hereketlendirijiniň takyk gözegçiligini we utgaşdyrylan hereketini amala aşyryp biler.Hakyky zerurlyklara görä, köp dolandyryş klapanlary dürli amaly ssenariýalaryna laýyk dürli modellere we funksiýalara eýe bolup biler.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki: