Gidrawlik şkaf Gidrawlik şemaly

Gidrawlik çeňňek, gidrawlik basyşy güýç çeşmesi hökmünde ulanýan we gidrawlik ulgamy bilen dolandyrylýan çeňňek enjamlarynyň bir görnüşidir.Gidrawlik hereketlendirijilerden, gidrawlik nasos stansiýalaryndan, dolandyryş klapanlaryndan we mehaniki geçiriş ulgamlaryndan durýar.Gidrawlik çeňňek, gidrawlik basyşy güýç çeşmesi hökmünde ulanýan we gidrawlik ulgamy bilen dolandyrylýan çeňňek enjamlarynyň bir görnüşidir.Gidrawlik hereketlendirijilerden, gidrawlik nasos stansiýalaryndan, dolandyryş klapanlaryndan we mehaniki geçiriş ulgamlaryndan durýar.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

SPE

Önüm aýratynlyklary

Gidrawlik şkaflaryň esasy aýratynlyklary aşakdakylar:

Güýçli ýük göterijiligi:Gidrawlik şkaflar uly ýük göterijilik ukybyna eýedir we dürli ýük talaplaryna uýgunlaşyp biler.Dürli ýük göteriji kuwwatly winkler, adatça iş ýerlerine we zerurlyklaryna görä saýlanyp bilner.

Çeýe we dolandyrylýan:Gidrawlik şkaf, zerur bolanda wilkanyň çykyş tizligini we momentini sazlap biler.Gidrawlik ulgamdaky dolandyryş klapanlary arkaly gidrawliki akymy we basyşy sazlamak bilen, çeýe gözegçilik we wilkany sazlamak mümkin.

Moumşak işlemek:Gidrawlik şkaf ýokary geçirijilik netijeliligine we durnuklylygyna eýe bolan gidrawliki geçirişi kabul edýär.Smoothuwaş başlangyç we duruzmagy, täsiri we titremäni azaldyp biler.

Ygtybarly we ygtybarly:Gidrawlik çeňňek artykmaç ýüklemek funksiýasyna eýedir.Loadük bahalandyrylan ýükden ýokary bolsa, gidrawlik ulgam enjamlaryň we operatorlaryň howpsuzlygyny goramak üçin awtomatiki usulda işini bes eder.

Arza

Gidrawlik şkaflar gurluşyk enjamlary, gämiler, göteriji enjamlar, magdanlar we portlar ýaly ýük göteriji we çekmegi talap edýän dürli ýagdaýlarda giňden ulanylýar.

Surat çekmek

A4

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • https://www.flagup-hydraulic.com/uploads/A4.pdf
      Gidrawlik şkaf Gidrawlik şemaly