Deňiz elektrik şkafy, Deňiz elektrik şemaly

Deňiz elektrik çeňňegi, esasan, ýükleri düşürmek we düşürmek, ýüpleri çekmek we gämi götermek üçin gämiler üçin ýörite döredilen göteriji enjamdyr.Elektrik hereketlendirijisini güýç çeşmesi hökmünde ulanýar we hereketlendirijiniň tizligini dişli geçiriş ulgamy arkaly hereketlendirijiniň göteriji güýjine ýa-da çekiş güýjine öwürýär.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Çeňňegiň tehniki parametrleri
Birinji gat dartyş (KN) 10
Arkanyň ortaça tizligi (m / min) 8
Arkanyň diametri (mm) 10
Arkan gatlaklarynyň sany (gatlaklar) 3
Deprek ýüpi (m) 35 (3 howpsuzlyk öwrümini goşmak bilen)
Motoryň görnüşi YZ112M-6-H-B5 (müşderä degişli)
Naprýa .eniýe (V) 440
Quygylyk (Hz) 60
Motoryň tizligi (aýlaw) 1068
Kuwwat (Kw) 1.8
Tizlik gatnaşygy 122

Önüm aýratynlyklary

Deňiz elektrik şkaflary aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

Lighteňil we göçme:Gämileriň dar kabinasyna uýgunlaşmak üçin deňiz elektrik şkaflary, adatça, hereket etmek we gurmak aňsat bolan ýeňil dizaýny kabul edýärler.

Loük göterijilik ukyby:Deňiz elektrik şkaflary gämilere ýükleri düşürmek we düşürmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin uly agramlara çydap biler.

Güýçli poslama garşy çykyş:Deňiz elektrik şkaflary, adatça, poslama garşy materiallardan ýasalýar we uzak wagtlap deňiz şertlerinde zyýansyz ulanylyp bilner.

Ygtybarly we ygtybarly:Deňiz elektrik şkaflary, operatorlaryň howpsuzlygyny we enjamlaryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin çäklendirijiler, aşa ýük göteriji gorag enjamlary we ş.m. ýaly howpsuzlyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Çeýe gözegçilik:Deňiz elektrik şkaflary işlemek we sazlamak üçin amatly ýygylygy öwürmek, uzakdan dolandyrmak we ş.m. ýaly zerur bolanda ösen elektrik dolandyryşyna ýetip biler.

Surat çekmek

DW

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • https://www.flagup-hydraulic.com/uploads/Marine-electric-winch-Marine-electric-windlass.pdf
      Deňiz elektrik şkafy, Deňiz elektrik şemaly