Belentlikdäki işleýiş maşynynyň synag klapany

Highokary belentlikdäki işleýiş maşynynyň synag klapanynyň wezipesi, işleýän tutawajyň ýagdaýyna we hereketine esaslanyp, gidrawlik ulgamdaky akymy we basyşy dolandyrmak, şeýlelik bilen ýokary belentlikdäki iş maşynynyň işine we işine gözegçilik etmekdir.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Belentlikdäki işleýiş maşynynyň synag klapany
Kuwwat düzgünleri
naprýa .eniýe 5 士 0.5VDC
Häzirki sarp ediş 11mA (ýeke ok)
Rugsat berilýän artykmaç naprýa .eniýäni çäklendiriň 20VDC
Rugsat berilýän artykmaç wolt - 10VDC
Çykyş naprýa .eniýesiniň çyzykly ýalňyşlygy <士 0.2V
Signal çykyşy
Aragatnaşyk teswirnamasy CAN (SAE J1939) EJM1
Çeşme salgysy 249
Aragatnaşyk derejesi 250 Kb / sek
Nusga almagyň döwri 10ms
Çykyş takyklygy -30 ~ + 70 ° C (media± 2V , 0.5V : ± 2V , 4.5V : ± 2V)
mehaniki bitarap 2 °
Işleýiş temperatura diapazony -30 ~ 70 ° C.
Işleýiş usuly Bahar awtomatiki gaýdyp gelmek
Swing burçy 20 °

Önüm aýratynlyklary

Uçarman gözegçilik:Synag tutawajy klapan, ýokary belentlikdäki iş enjamlarynyň synag gözegçiligini gazanyp biler.

Köp wezipeli:Uçarman işleýän klapanlarda adatça birnäçe işleýiş gurallary ýa-da düwmeler bar.

Ygtybarly we ygtybarly:Uçarman işleýän klapanlar, adatça, howpsuzlyk gulplama enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Işlemek aňsat:Uçarman işleýän klapanlar adatça ergonomiki dizaýny kabul edýärler.

Gurmak aňsat:Uçarman işleýän klapanlar, adatça mehaniki dolandyryş konsolyna ýa-da iş platformasyna gönüden-göni gurnalyp, gurnamany ýönekeý we amatly edip, mehaniki ulgama çalt birikdirip bolýar.

Arza

Howa iş maşynynyň synag tutawajy klapan, howa iş maşynynyň markasydyr.Dürli modeller bilen howa iş maşynynyň pilot synag klapanlarynyň markalarynyň arasynda käbir tapawutlaryň bolup biljekdigini bellemelidiris.Saýlanylanda we ulanylanda önüm gollanmasyna ýüzlenmek ýa-da bize ýüz tutmak maslahat berilýär.

Önümleriň görkezilmegi

A7M01082

A7M01082

FP20-1YA-S-H23-A

FP20-1YA-S-H23-A

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki: