Zal dolandyryşy pilot dolandyryş dolandyryş klapan tutawajy seriýasy

Zalyň dolandyryş synag tutawajy, gidrotehniki ulgamdaky akymy we basyşy gözegçilikde saklamak we şeýlelik bilen mehaniki enjamlaryň gözegçiligini gazanmak üçin ulanylýan Hall datçikleriniň ýörelgesine esaslanýar.Bu tutawaç görnüşi has takyk amaly gözegçilik we has duýgur seslenme berip biler.
Zalyň dolandyryş synag tutawajynda, zal datçikleri tutawajyň ýagdaýyny we hereketini kesgitlemek, bu signallary elektrik signallaryna öwürmek we gidrawliki ulgamyň zynjyrlar arkaly işleýşine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Zal datçigi, tutawajyň ýagdaýyny we hereketini kesgitlemek üçin magnit meýdanyndaky üýtgemeleri ölçemek üçin magnit meýdanynyň zarýadlara täsirini ulanýar we ýokary takyklyk we çalt jogap bermek aýratynlyklaryna eýe.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt modeli Zal dolandyryşy pilot dolandyryş dolandyryş klapan tutawajy
Iň ýokary basyş 50bar
Öňünden kesgitlenen basyş 40bar
Bahalandyrylan akym 15L / min
T Portuň basyşy 3bar
Düwme düwmesine basyň 3A / 28VDC IP67
Zal elementiniň naprýa .eniýesi 5 VDC
0il Mineral ýag
Iscapyşmazlyk aralygy 10 ~ 380mm '/ s
Nebitiň temperaturasy -30 ° C ~ 100 ° C.
Arassaçylyk NAS 9-njy dereje
Port görnüşi G1 / 4ED
Çykyş naprýa .eniýesiniň takyklygy talaby 2.5 + 0.15V; 0.7 + 0.05V: 4.3 + 0.05V

Önüm aýratynlyklary

1. precokary takyklyk
2. Çalt jogap
3. Programmirleme
4. Çydamlylyk
5. Çeýeligi
6. Howpsuzlyk
7. Gurmak we goldamak aňsat

Arza

Operatorlar “Hall” -yň üsti bilen dolandyrmak arkaly, mehaniki enjamlaryň hereketine has takyk gözegçilik edip, amaly takyklygy we iş netijeliligini ýokarlandyryp bilerler.Bu tutawaç görnüşi, in engineeringener enjamlary, mikser awtoulaglary, howa giňişligi enjamlary we ş.m. ýaly takyk gözegçiligi talap edýän ýagdaýlarda hem ulanylýar, tutawajyň aýratynlyklarynyň dürli markalara, modellere we ulanylyşyna baglylykda üýtgäp biljekdigini bellemelidiris. sebitleri.Zalyň dolandyryş pilotyny saýlanyňyzda we ulananyňyzda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki: