Deňiz gidrawlik şkafy, Deňiz gidrawlik şemaly

Deňiz gidrotehniki gämilerde ulanylýan ýöriteleşdirilen göteriji we düşüriji enjamdyr.Kärhananyň göteriji ýa-da çekiji güýjüni üpjün etmek, harytlaryň göterilmegine we togtadylmagyna ýetmek üçin güýç çeşmesi hökmünde gidrawlik ulgamyny ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Çeňňegiň tehniki parametrleri
Ikinji gat dartyş (KN) 20
Ilkinji ýüp tizligi (m / min) 18
Bahalandyrylan iş basyşy (MPa) 14
Arkanyň diametri (mm) 14
Arkan gatlaklarynyň sany (gatlaklar) 2
Deprek ýüpi (m) 20 (3 aýlaw howpsuzlyk ýüpünden başga)
Jemi süýşme (ml / r) 1727
Maslahat berilýän ulgam nasos akymy (L / min) 43.3
Azaltmagyň görnüşi FC2.5 (i = 5.5)
Statik tormoz momenti (Nm) 780
Tormozyň açylyş basyşy (MPa) 1.8-2.2
Gidrawlik motor görnüşi INM1 - 320

Önüm aýratynlyklary

Deňiz gidrawlik şkafynyň aşakdaky aýratynlyklary bar:

Lokary göteriş ukyby:Deňiz gidrawlik wyşkalary uly göteriji güýç berip biler we agyr ýükleri ýüklemek we gämilere düşürmek üçin amatlydyr.

Düzülip bilinýän:Gidrawlik ulgamy dürli göteriş amallarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin tizligi we güýji sazlap biler.

Durnuk we durnuklylyk:Gidrawlik ulgamy bilen üpjün edilýän kuwwat birneme durnukly bolup, harytlaryň rahat göterilmegini üpjün edip, titremäni we titremäni azaldyp biler.

Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak:Adaty elektrik şkaflary bilen deňeşdirilende, deňiz gidrawlik wyşkalary energiýa sarp edilişini azaldyp, energiýany ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyryp we çyg tormozlaryň ulanylyşyny azaldyp biler.

Güýçli poslama garşylyk:Deňiz gurşawynda ulanylmagy sebäpli deňiz gidrawliki wyşkalary, adatça, deňiz suwlarynyň poslamagyna garşy durup we hyzmat ediş möhletini uzaldyp bilýän poslama garşy materiallardan ýasalýar.

Arza

Deňiz gidrawlik şkaflary gämi, umman in engineeringenerçiligi, gämi abatlaýyş kärhanalary we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylýar. Harytlary ýüklemek we düşürmek, gämi enjamlaryny götermek we enjamlary bejermek ýaly meselelerde ulanylyp bilner.Gämilerdäki ýük göteriş we düşüriş netijeliligini we amaly howpsuzlygyny ýokarlandyryp biljek möhüm göteriji enjam.

Surat çekmek

WINCH

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • https://www.flagup-hydraulic.com/uploads/HYDRAULIC.pdf
      Deňiz gidrawlik şkafy, Deňiz gidrawlik şemaly