“Shell Drive Reducer” planeta dişli gutusy

Gabykly dişli reduktor, içindäki köp diskli çygly awtoulag duralgasynyň tormozyndan we kantilewer planetar reduktoryndan ybarat.Önümleriň bu tapgyry, ýük göterijilik ukybyny we amaly ygtybarlylygyny üpjün edip biljek ösen modully önümçilik düşünjelerini we kämillik taýdan gaýtadan işlemegiň usullaryny kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Tizlik gatnaşygy 149.9
Gradaglaýjy ýag derejesi we ýangyç mukdary (L) L-CKD220 takmynan 9-a golaý senagat dişli ýagy
Gidrawlik motor modelleri üçin amatly A2FE125WVAL

Önüm aýratynlyklary

1. Ykjam gurluş
2. weeňil
3. rokary göterijilik ukyby
4. transokary geçiriş netijeliligi
5. Güýçli ygtybarlylyk.

Arza

“Shell Drive Reducer Planetary Gearbox” in engineeringener tehnikasynda, gurluşyk tehnikasynda, dag magdanlarynda we beýleki ugurlarda hereketlendiriji enjamlar üçin giňden ulanyldy.

Surat çekmek

JIANSUJI

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • https://www.flagup-hydraulic.com/uploads/Shell-Drive-Reducer.pdf
      “Shell Drive Reducer”