Magdan gazmak, elektrik şemaly

Magdan gazyp alýan elektrik şkafy, esasan agyr zatlary götermek we daşamak üçin ulanylýan dag iş ýerlerinde ulanylýan göteriji enjamlaryň bir görnüşidir.Iş netijeliligini ýokarlandyryp, zähmet güýjüni peseldip biler we howpsuzlyk we ygtybarlylyk taýdan möhüm artykmaçlyklara eýe bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

PDF göçürip alyň

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Çeňňegiň esasy tehniki öndürijilik parametrleri
Birinji gat dartyş (KN) 50
Birinji gatyň ýüp tizligi (m / min) 22
Ikinji gat dartyş (KN) 46.7
Ikinji gat ýüpüň tizligi (m / min) 23.9
Polat ýüpüň diametri (mm) 20
Arkan örtýän gatlaklaryň sany (gatlaklar) 2
Deprek ýüpi (m) Howpsuzlyk ýüpüniň 130m + 3 tegelegi
Planeta dişli guty modeli FFT24W3 (i = 77.9)
Motor modeli YBBP4EJ180 (Müşderi üpjün edildi)
Motor güýji 6-15 KW
Elektrik ulgamy 380V, 50Hz
Motoryň tizligi (r / min) 970

Önüm aýratynlyklary

Magdan gazýan elektrik şkaflary aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

Loük göterijilik ukyby:Magdan gazyp alýan elektrik şkaflary, adatça, dag-magdan işlerinde agyr zatlaryň göteriş zerurlyklaryna uýgunlaşyp bilýän uly baha göterijilik ukybyna eýe.

Güýçli güýç ulgamy:Elektrik hereketlendirijisini güýç çeşmesi hökmünde ulanýar we dürli iş zerurlyklaryna uýgunlaşmak üçin ýeterlik tork we tizligi üpjün edip biljek güýçli kuwwatlylygy bar.

Netijeli iş:Magdan gazýan elektrik şkaflary, ýokary geçiriş netijeliligine eýe bolan we agyr zatlary çalt göterip we daşap, iş netijeliligini ýokarlandyryp biljek hünär taýdan taýýarlanan geçiriş ulgamyny kabul edýär.

Ygtybarly we ygtybarly:Magdan gazýan elektrik şkaflary, adatça enjamlaryň we operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çäkli wyklýuçateller, aşa ýükleýji gorag enjamlary we ş.m. ýaly birnäçe howpsuzlyk gorag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Güýçli çydamlylyk:Magdan gazyp alýan elektrik çeňňekleri ýokary berkligi we howa çydamlylygy bolan ýokary güýçli materiallary we hünär önümçilik proseslerini ulanýar we dag-magdan iş şertlerinde-de durnuklylygy we çydamlylygy saklap bilýär.

Arza

Magdan gazýan elektrik şkaflary kömür känleri, metal magdanlary we karýerler ýaly magdanlarda götermek we işlemekde giňden ulanylýar.

Surat çekmek

WINCH2

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribeli

Bizde has köp zat bar15 ýylbu elementdäki tejribe.

OEM / ODM

Siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris.

HIGHokary hil

Belli marka gaýtadan işleýän enjamlar bilen tanyşdyryň we QC hasabatlaryny beriň.

Çalt eltip bermek

3-4 hepdeköpçülikleýin eltip bermek

GOWY HYZMAT

Toeke-täk hyzmat bermek üçin hünärli hyzmat topary dörediň.

Bäsdeşlik bahasy

Size iň gowy bahany berip bileris.

Biz nähili işleýäris

Ösüş(maşyn modeliňizi ýa-da dizaýnyňyzy aýdyň)
Sitata(mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris)
Nusgalar(nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
Sargyt(mukdaryny we gowşuryş wagtyny we ş.m. tassyklandan soň ýerleşdirilýär)
Dizaýn(önümiňiz üçin)
Önümçilik(müşderiniň talaplaryna laýyklykda haryt öndürmek)
QC(QC toparymyz önümleri gözden geçirer we QC hasabatlaryny berer)
Adingüklemek(taýýar inwentarlary müşderi gaplaryna ýüklemek)

Önümçilik prosesi

Şahadatnamamyz

kategoriýa06
kategoriýa04
kategoriýa02

Hil barlagy

Zawod önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tanyşdyrýarysösen arassalaýyş we komponent synag gurallary, 100% gurnalan önümleriň zawod synagyndan geçýärwe her önümiň synag maglumatlary kompýuter serwerinde saklanýar.

enjamlar1
enjamlar7
enjamlar3
enjamlar9
enjamlar5
enjamlar11
enjamlar2
enjamlar8
enjamlar6
enjamlar10
enjamlar4
enjamlar12

Gözleg we barlag topary

Gözleg we barlag topary

Gözleg we gözleg toparymyz10-20adamlar hakda, köpüsi hakda10 ýyliş tejribesi.

Gözleg we gözleg merkezimiz agözleg we gözleg prosesiCustomer müşderi gözlegini, bäsdeş gözlegleri we bazary ösdürmegi dolandyrmak ulgamyny goşmak bilen.

Bizde barýetişen R&D enjamlarydizaýn hasaplamalary, ýer eýesi ulgam simulýasiýasy, gidrawlik ulgam simulýasiýasy, ýerinde düzediş, önüm synag merkezi we gurluş çäkli element derňewi.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • https://www.flagup-hydraulic.com/uploads/Mining-electric-winch-Mining-electric-windlass.pdf
      Magdan gazmak, elektrik şemaly